ملتهابرنده اصلی توافق هسته ای ایران

9- دری (Dari)

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت: برنده اصلی توافق هسته ای ایران، ملت های منطقه هستند.ر

نصرالله روز سه شنبه درمصاحبه با شبکه خبری او، تی وی، لبنان افزود:بدون شک این توافق پیامدهای بسیار مهم به دنبال خواهد داشت و برنده اصلی دراین توافق، ملت های منطقه هستند.ر

نصرالله گفت: برخی کشورهای عربی منطقه به دنبال راه انداختن جنگ درمنطقه بودند وما می دانیم که وقوع جنگ یپامدهای وخیمی را برای منطقه به همراه داشت و مهم ترین پیامد توافق هسته ای دورکردن شبح جنگ از منطقه بود.ر

دبیر کل حزب الله لبنان اضافه کرد: این توافق منجر به بروز فضای جدید چند قطبی در محافل بین المللی و دنیا شده است.

نصرالله دراین مصاحبه با بیان آنکه آمریکا به دنبال ایجاد رابطه با ایران است اظهار کرد: ما شاهد تغییر موضع آمریکا نسبت به ایران هستیم ولی ایران دراین مورد درنگ وعجله نمی کند.ر

وی افزود:سخن گفتن از عادی سازی روابط میان آمریکا وایران خیلی زود است چرا که هنوز مسایل حل نشده بسیاری میان دو کشوروجود دارد.ر

سید حسن نصرالله درادامه با اشاره به اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران درمنطقه وجهان گفت: ایران کشوربزرگ منطقه ای است که ما با ان درباره برخی امور به طورکامل مشورت می کنیم.ر

http://dari.irib.ir/news/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/item/74433-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Write a comment

Comments: 0