شبی که سید حسن نصرالله تا صبح گریست

فارسی (Farsi)

moodkerbes.com

اخبار حمله به روستا را با کمال وقاحت و وحشیگری و افتخار منتشر کردند و به قتل 60 شیعه اعتراف نمودند. خصوصا قتل سیدی که با فرزندانش سر بریده شد. خبر کشتار از منابع تروریستها بود و به سرعت در دنیا منتشر شد (نمونه). وقتی این خبر به سید حسن نصرالله رسید آن شب تا صبح گریست. ر

سید حسن عزیز چقدر خون دل می خورد این روزها. دعا کنیم برای دل مهربانش.ر

به راستی که مردان حق، همگی شیران روز و زاهدان شب اند و با دشمنان سرسخت و مقتدر و با دوستان مهربان اند.ر

http://moodkerbes.mihanblog.com/post/222

Write a comment

Comments: 3