حکایت حکم فرماندهی سید حسن نصرالله در 18 سالگی

شهید دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر مصطفی چمران

فارسی (Farsi)

خبرگزاری مهر

از مصاحبه مطبوعاتی مهدی چمران (برادر شهید مصطفی چمران):ر

دانه های مقاومت اسلامی و درخت تناور اسلامی در لبنان در آن زمان کاشته شد و مقاومت اسلامی از آن زمان آغاز شد. سید حسن نصرالله در سن 18 سالگی از شهید چمران حکم فرماندهی ناحیه ای را در روستایش می گیرد. نصراله می گوید من خیلی جوانم اما شهید می گوید من به جوانان شجاع و نترس احتیاج دارم.ر

http://www.mehrnews.com/detail/News/2079579

Write a comment

Comments: 0