کارشناس لبناني:ادعاهاي اسرائيل عليه حزب الله لبنان بي تاثير است

فارسی (Farsi)

کارشناس لبناني:ادعاهاي اسرائيل عليه حزب الله لبنان بي تاثير است

واحد مرکزی خبر

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان از محبوبیت فوق العاده ای در میان کشورهای عربی و اسلامی برخوردار بوده و مسائل

اساسی مطرح کرده است. شایعات دشمن صهیونیستی تاثیری بر طرفداران جریان مقاومت در لبنان ندارد.

وی با طرفداران مقاومت و کادر رهبری ارتباط مستقیمی دارد.ر

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=1876888

Write a comment

Comments: 0