بازتاب گسترده سخنان سید حسن نصرالله

فارسی (Farsi)
ایرنا
بازتاب گسترده سخنان سید حسن نصرالله
سید ˈحسن نصراللهˈ طی سخنانی به جنگ رسانه ای علیه حزب الله پایان داد و با طرح مسایل اساسی در لبنان و منطقه نسبت به درگیری طایفه ای در لبنان هشدار داد و این پدیده را به ضرر همه جریان ها دانست.ر
http://www.irna.ir/fa/News/80564116/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

Write a comment

Comments: 0