اظهارات سید حسن نصرالله درباره اوضاع داخلی لبنان و منطقه

دری (Dari)
اظهارات سید حسن نصرالله درباره اوضاع داخلی لبنان و منطقه
دبیر کل حزب الله لبنان دیشب (چهارشنبه شب ) در سخنانی جامع ، اوضاع جاری لبنان و تحولات منطقه را بررسی کرد.ر
http://dari.irib.ir/news/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C/item/57167-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

Write a comment

Comments: 0