گوتاری سکرتێری گشتی حزبۆللای لوبنان له باره ی مه سه له کانی ناوچه

کورد (Kurdish)
گوتاری سکرتێری گشتی حزبۆللای لوبنان له باره ی مه سه له کانی ناوچه
سکرتێری گشتی حزبۆللای لوبنان  وتی ،  ژمارێ  له ڕه وته  سیاسیه کان  که خوازیاری هه ڵپه سێردرانی  هه ڵبژاردنه کانی پارله مانی لوبنانن  ده بێ  هه ڵوێسته کانی خۆ  به ڕوونی  باس لێکه ن .ر
http://sorani.irib.ir/hewal/rojhelati-navin/item/138673-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8E%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%86%D9%84%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%86%D9%87

Write a comment

Comments: 0