دفتنوپه لوردلبنان دحرکت مخه بایدپه بصیرت اوځيرتیاسره ونیول شي

پشتو (Pashto)
دفتنوپه لوردلبنان دحرکت مخه بایدپه بصیرت اوځيرتیاسره ونیول شي
زمونږ خبریال راپورراکړ دلبنان دحزب ا... غورځنګ عمومی منشي سید حسن نصر ا...  دلبنان له ټولو قومونو اوپرګنو غوښتي دي څو په بصیرت او ځيرتیا سره دې دفتنې په لور دلبنان دحرکت مخه ونیسي
http://pashto.irib.ir/2010-05-18-10-42-32/item/52102-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%87-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%81%D9%8A%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%8A

Write a comment

Comments: 0